FANDOM


Reeze, Whirlwind of Gusto
ガスタの疾風 リーズ
Reeze whirlwind of gusto
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 1900/1400
Mã số 36331074
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể lấy 1 lá bài từ tay của bạn đặt vào dưới bộ bài để chọn 1 quái thú đối thủ điều khiển và 1 quái thú "Gusto" mặt-ngửa bạn điều khiển; trao đổi quyền điều khiển cả hai quái thú đó.
English Description
Once per turn: You can return 1 card from your hand to the bottom of the Deck to target 1 monster your opponent controls and 1 face-up "Gusto" monster you control; switch control of both monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.