FANDOM


Red Supremacy
レッド・スプレマシー
RedSupremacy-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật レッド・スプレマシー
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Supuremashī
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 50584941
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.