FANDOM


Red Screen
スクリーン・オブ・レッド
RedScreen-LC5D-EN-C-1E
 Tên Nhật スクリーン・オブ・レッド
 Tên Nhật (rōmaji) Sukurīn obu Reddo
 Tên Nhật (Dịch) Screen of Red
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 18634367
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.