Red Gadget
レッド・ガジェット
RedGadget-YSYR-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Gadget
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1300/1500
Mã số 86445415
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 "Yellow Gadget" từ Bộ bài chính lên tay bạn.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Yellow Gadget" from your Deck to your hand.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.