FANDOM


Red Duston
レッド・ダストン
RedDuston
Nhóm liên quan Duston
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 0/1000
Mã số 61019812
Loại Hiệu ứng Condition, Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp, Đồng bộ, hoặc Xyz để Triệu hồi. Khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân, nó không thể dùng để Hi sinh. Khi lá này trên sân bị hủy: Người điều khiển nhận 500 thiệt hại. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Red Duston" mặt-ngửa.
English Description
Cannot be used as a Fusion, Synchro, or Xyz Material for a Summon. While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. When this card on the field is destroyed: The controller takes 500 damage. You can only control 1 face-up "Red Duston".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.