FANDOM


Red Dragon Archfiend
  • Nhật: レッド・デーモンズ・ドラゴン
  • Romaji: Reddo Dēmonzu Doragon
  • Việt: Xích Quỷ Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Sau khi tính toán thiệt hại, khi lá này tấn công một quái thú Thế Thủ do đối thủ điều khiển: Tiêu diệt tất cả quái thú Thế Thủ do đối thủ điều khiển. Trong Giai đoạn Kết thúc của bạn: Tiêu diệt tất cả quái thú khác bạn điều khiển mà đã không tuyên bố tấn công ở lượt này. Các quái thú được Triệu hồi sau Giai đoạn Chiến đấu của bạn được loại trừ khỏi hiệu ứng này. Lá này cũng phải tồn tại ngửa-mặt trên sân để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
CÔNG / 3000   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Red Dragon Archfiend
After damage calculation, when this card attacks a Defense Position monster your opponent controls: Destroy all Defense Position monsters your opponent controls. During your End Phase: Destroy all other monsters you control that did not declare an attack this turn. Monsters Summoned after your Battle Phase are excluded from this effect. This card must also remain face-up on the field to activate and to resolve this effect.
Nhật
①:このカードが相手の守備表示モンスターを攻撃した場合に発動する。そのダメージ計算後に相手フィールドに守備表示で存在するモンスターを全て破壊する。②:自分のエンドフェイズにこのカードがフィールドに表側表示で存在する場合に発動する。このカード以外のこのターン攻撃宣言をしていない自分フィールドのモンスターを全て破壊する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.