FANDOM


Red Dragon Archfiend/Assault Mode
レッド・デーモンズ・ドラゴン/バスター
RedDragonArchfiendAssaultMode
Nhóm liên quan Assault Mode
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 3500/2500
Mã số 77336644
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể được Triệu hồi Thường hay Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ dùng "Assault Mode Activate". Nếu lá bài này tấn công, tiêu diệt hết tất cả các quái thú khác sau khi tính toán thiệt hại. Khi lá bài này bị tiêu diệt khi đang ở trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Red Dragon Archfiend" từ Mộ bài của bạn.
English Description
This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except with "Assault Mode Activate". If this card attacks, destroy all other monsters after damage calculation. When this card on the field is destroyed, you can Special Summon 1 "Red Dragon Archfiend" from your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.