Red Cocoon
スカーレッド・コクーン
RedCocoon-HSRD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Xích Kén
 Tên Nhật スカーレッド・コクーン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukāreddo Kokūn
 Tên Nhật (Dịch) Scar-Red Cocoon
 Tên Hàn 스카레드 코쿤
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 02542230
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.