FANDOM


Red-Eyes Transmigration
レッドアイズ・トランスマイグレーション
RedEyesTransmigration-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Xích-Nhãn Hiện Thân
 Tên Nhật レッドアイズ・トランスマイグレーション
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Toransumaigurēshon
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 45410988
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.