FANDOM


Red-Eyes Spirit
レッドアイズ・スピリッツ
RedEyesSpirit-LDK2-EN-C-1E
 Tên Việt Linh Hồn Xích Nhãn
 Tên Nhật レッドアイズ・スピリッツ
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Supirittsu
 Tên Nhật (Dịch) Red-Eyes Spirits
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 44397496
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.