FANDOM


Red-Eyes Insight
レッドアイズ・インサイト
RedEyesInsight-INOV-EN-R-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Minh Mẩn
 Tên Nhật レッドアイズ・インサイト
 Tên Nhật (Dịch) Reddoaizu Insaito
 Tên Hàn 붉은 눈 인사이트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 92353449
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.