FANDOM


Red-Eyes Fusion
真紅眼融合(レッドアイズ・フュージョン)
RedEyesFusion-LEDU-EN-C-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Dung Hợp
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼融合
レッドアイズ・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼融合
レッドアイズ・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Fyūjon
 Tên Hàn 붉은 눈 융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 06172122
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.