FANDOM


Red-Eyes Fang with Chain
(くさり)()真紅眼牙(レッドアイズファング)
RedEyesFangwithChain-DP18-JP-OP
 Tên Việt Vuốt Xích-Nhãn Được Gắn Xích
 Tên Nhật (Kana)
くさり
つき
真紅眼牙
レッドアイズファング
 Tên Nhật (Chuẩn)
くさり
き真紅眼牙
レッドアイズファング
 Tên Nhật (rōmaji) Kusaritsuki Reddoaizu Fangu
 Tên Nhật (Dịch) Chain-Attached Red-Eyes Fang
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.