FANDOM


Red-Eyes Burn
レッドアイズ・バーン
RedEyesBurn-DRL2-EN-SR-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Bộc Phá
 Tên Nhật レッドアイズ・バーン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Bān
 Tên Hàn 붉은 눈 번
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 71782404
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.