FANDOM


Recycling Batteries
バッテリーリサイクル
RecyclingBatteries-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Pin Tái Chế
 Tên Nhật バッテリーリサイクル
 Tên Nhật (rōmaji) Batterī Risaikuru
 Tên Nhật (Dịch) Battery Recycle
 Tên Hàn 배터리 리사이클
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 99995595
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.