FANDOM


Recovery Sorcerer
リカバリー・ソーサラー
RecoverySorcerer-EXFO-EN-C-1E
 Tên Việt Pháp Sư Phục Hồi
 Tên Nhật リカバリー・ソーサラー
 Tên Nhật (rōmaji) Rikabarī Sōsarā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Mã số 76232522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.