FANDOM


Recoded Alive
リコーデッド・アライブ
RecodedAlive-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Hồi Mã Thiên Sinh
 Tên Nhật リコーデッド・アライブ
 Tên Nhật (rōmaji) Rikōdeddo Araibu
 Tên Hàn 리코디드 얼라이브
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 70238111
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.