FANDOM


Reckless Greed
無謀な欲張り
RecklessGreed
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 37576645
Mô tả Hiệu ứng
Rút 2 lá bài và bỏ qua 2 Lượt Rút bài kế tiếp của bạn.
English Description
Draw 2 cards and skip your next 2 Draw Phases.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.