FANDOM


Recall
無償交換(リコール)
Recall-COTD-JP-R
 Tên Việt Hồi Tưởng
 Tên Nhật (Kana)
無償交換
リコール
 Tên Nhật (Chuẩn) 無償交換
リコール
 Tên Nhật (rōmaji) Rikōru
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 96404912
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.