FANDOM


Reborn Tengu
(りん)()(てん)()
 Tên Nhật (Kana)
りん
てん
 Tên Nhật (Chuẩn)
りん
てん
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 600
 Mã số 10028593
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.