FANDOM


Reaper of Prophecy
魔導冥士 ラモール
ReaperofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2000/1600
Mã số 09560338
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng nhiều hiệu ứng nhất có thể, dựa trên số lượng Bài Phép "Spellbook" khác tên trong Mộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Reaper of Prophecy" một lần trong lượt.
● 3 hoặc hơn: Lá này tăng thêm 600 ATK.
● 4 hoặc hơn: Lấy 1 Bài Phép "Spellbook" từ Bộ bài của bạn lên tay.
● 5 hoặc hơn: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ÁM Loại-Spellcaster Cấp 5 sao trở lên từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can activate this effect; apply as many effects as possible, based on the number of "Spellbook" Spell Cards with different names in your Graveyard. You can only use the effect of "Reaper of Prophecy" once per turn.
● 3 or more: This card gains 600 ATK.
● 4 or more: Add 1 "Spellbook" Spell Card from your Deck to your hand.
● 5 or more: Special Summon 1 Level 5 or higher DARK Spellcaster-Type monster from your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.