FANDOM


Reaper Scythe - Dreadscythe
  • Nhật: 死神の大鎌-デスサイス
  • Kana: しにがみのおおがま-デスサイス
  • Romaji: Shinigami no Ōgama - Desusaisu
  • Việt: Lưỡi Hái Tử Thần
Khác:
Great Scythe of the Death God - Deathscythe
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Loại Hiệu ứng

Chỉ trang bị cho "Guardian Dreadscythe". Nó tăng 500 CÔNG ứng với mỗi quái thú trong Mộ của bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Reaper Scythe - Dreadscythe Equip only to "Guardian Dreadscythe". It gains 500 ATK for each monster in your Graveyard.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.