FANDOM


Realm of Light Structure Deck là một Structure Deck của Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là Deck thứ 27 trong series Structure Deck của TCG, nối tiếp Cyber Dragon Revolution Structure Deck. Deck này của TCG cũng tương tự với Deck đã có trước đó là Duelist Set: Version Lightlord Judgment của OCG.

SDLI cover
( Tổng số 36 lá bài )
Số Set bài Tên lá bài Loại bài
SDLI-EN001 Alexandrite Dragon Quái thú Thường
SDLI-EN002 Minerva, Lightsworn Maiden Quái thú Tuner
SDLI-EN003 Raiden, Hand of the Lightsworn Quái thú Tuner
SDLI-EN004 Judgment Dragon Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN005 Gragonith, Lightsworn Dragon Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN006 Celestia, Lightsworn Angel Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN007 Jain, Lightsworn Paladin Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN008 Lyla, Lightsworn Sorceress Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN009 Garoth, Lightsworn Warrior Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN010 Wulf, Lightsworn Beast Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN011 Ehren, Lightsworn Monk Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN012 Lumina, Lightsworn Summoner Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN013 Aurkus, Lightsworn Druid Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN014 Shire, Lightsworn Spirit Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN015 Ryko, Lightsworn Hunter Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN016 Honest Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN017 Lightray Diabolos Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN018 Lightray Daedalus Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN019 Vylon Prism Quái thú Tuner
SDLI-EN020 Fabled Raven Quái thú Tuner
SDLI-EN021 The Fabled Cerburrel Quái thú Tuner
SDLI-EN022 Blackwing - Zephyros the Elite Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN023 Necro Gardna Quái thú Hiệu ứng
SDLI-EN024 Lightsworn Sanctuary Bài Phép Duy trì
SDLI-EN025 Realm of Light Bài Phép Môi trường
SDLI-EN026 Solar Recharge Bài Phép Thông thường
SDLI-EN027 Charge of the Light Brigade Bài Phép Thông thường
SDLI-EN028 Monster Reincarnation Bài Phép Thông thường
SDLI-EN029 Foolish Burial Bài Phép Thông thường
SDLI-EN030 Glorious Illusion Bài Bẫy Duy trì
SDLI-EN031 Lightsworn Barrier Bài Bẫy Duy trì
SDLI-EN032 Vanquishing Light Bài Bẫy Phản hồi
SDLI-EN033 Beckoning Light Bài Bẫy Thông thường
SDLI-EN034 Skill Successor Bài Bẫy Thông thường
SDLI-EN035 Breakthrough Skill Bài Bẫy Thông thường
SDLI-EN036 Michael, the Arch-Lightsworn Quái thú Đồng bộ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.