Re-dyce-cle
リサイコロ
Redycecle-MP17-EN-C-1E.png
 Tên Việt Lắc Lại Xúc Xắc
 Tên Nhật リサイコロ
 Tên Nhật (rōmaji) Risaikoro
 Tên Nhật (Dịch) Re-Dice
 Tên Hàn 또주사위
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 85704698
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.