FANDOM


Re-dyce-cle
リサイコロ
Redycecle-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Lắc Lại Xúc Xắc
 Tên Nhật リサイコロ
 Tên Nhật (rōmaji) Risaikoro
 Tên Nhật (Dịch) Re-Dice
 Tên Hàn 또주사위
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 85704698
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.