FANDOM


Raviel, Lord of Phantasms
  • Nhật: 幻魔皇ラビエル
  • Romaji: Genmaō Rabieru
  • Việt: Raviel, Ảnh Hồn Đế
Khác:
Raviel, Lord of Phantasmal Demons
Hệ

DIVINE.png THẦN

Cấp sao

10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ khi Hi sinh 3 quái thú. Khi đối thủ Triệu hồi một (số) quái thú, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Phantasm Token" (Ma Quỷ/Cấp 1/CÔNG 1000/THỦ 1000) ứng với mỗi quái thú đó. Các "Phantasm Token" không thể tuyên bố tấn công. Bạn có thể Hi sinh 2 quái thú để cho lá này tăng CÔNG bằng với tổng CÔNG của các quái thú được Hi sinh, cho đến Giai đoạn Kết thúc.
CÔNG / 4000   THỦ / 4000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Raviel, Lord of Phantasms This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by Tributing 3 monsters. When your opponent Summons a monster(s), Special Summon 1 "Phantasm Token" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 1000/DEF 1000) for each of those monsters. "Phantasm Tokens" cannot declare an attack. You can Tribute 2 monsters to have this card gain ATK equal to the combined ATK of the Tributed monsters, until the End Phase.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.