FANDOM


Rasetsu
羅刹(ラセツ)
Rasetsu
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Spirit
ATK/DEF 1500/1900
Mã số 43378076
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Vào Lượt Kết thúc của lượt lá này được Triệu hồi Thường hoặc lật lên mặt-ngửa: Trả lại nó về tay. Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc lật lên mặt-ngửa: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Spirit từ tay bạn, trừ "Rasetsu", sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thế Công mặt-ngửa đối phương điều khiển; trả lại mục tiêu đó về tay. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. When this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can reveal 1 Spirit monster from your hand, except "Rasetsu", then target 1 face-up Attack Position monster your opponent controls; return that target to the hand. You cannot Special Summon during the turn you activate this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.