FANDOM


Raptinus' Supreme Magicblade
ラプテノスの(ちょう)()(けん)
RaptinusSupremeMagicblade-SR09-JP-OP
 Tên Việt Kiếm Thuật Tối Cao của Raptinus
 Tên Nhật (Kana) ラプテノスの
ちょう
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) ラプテノスの超
ちょう
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Raputenosu no Chōmaken
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.