FANDOM


Rank-Up-Magic Soul Shave Force
RUM(ランクアップマジック)-ソウル・シェイブ・フォース
RankUpMagicSoulShaveForce-WIRA-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-ソウル・シェイブ・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-ソウル・シェイブ・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku Desu Daburu Fōsu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.