FANDOM


Rank-Up-Magic Skip Force
RUM(ランクアップマジック)-スキップ・フォース
RankUpMagicSkipForce-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-スキップ・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-スキップ・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Sukippu Fōsu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 58988903
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.