FANDOM


Rank-Up-Magic Quick Chaos
RUM(ランクアップマジック)-クイック・カオス
RankUpMagicQuickChaos
Nhóm liên quan Rank-Up-Magic
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 33252803
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Number" bạn điều khiển, trừ quái thú "Number C"; Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Number C" có cùng số trong tên của nó so với mục tiêu đó nhưng cao hơn 1 Hạng sao, bằng cách dùng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Sự Triệu hồi Đặc biệt này được xem như Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz gắn trong nó đồng thời trở thành Nguyên liệu Xyz của quái thú đã được Triệu hồi.)
English Description
Target 1 "Number" monster you control, except a "Number C" monster; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster with the same number in its name as that target but 1 Rank higher, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.