FANDOM


Rank-Up-Magic Numeron Force
RUM(ランクアップマジック)-ヌメロン・フォース
RankUpMagicNumeronForce-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Việt Nâng Hạng Pháp Sức Mạnh Hữu Số
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-ヌメロン・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-ヌメロン・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Numeron Fōsu
 Tên Hàn RUM(랭크 업 매직)-누메론 포스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 48333324
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.