FANDOM


Rank-Up-Magic Cipher Ascension
RUM(ランクアップマジック)光波昇華(サイファー・アセンション)
RankUpMagicCipherAscension-RATE-EN-C-1E
 Tên Việt Nâng-Hạng-Pháp Mã Thăng Thiên
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-
光波昇華
サイファー・アセンション
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-光波昇華
サイファー・アセンション
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Saifā Asenshon
 Tên Hàn RUM(랭크 업 매직)-사이퍼 어센션
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 47882565
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.