Rank-Up-Magic Barian's Force
RUM(ランクアップマジック)-バリアンズ・フォース
RankUpMagicBariansForce.png
Nhóm liên quan Rank-Up-Magic
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 47660516
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz mặt-ngửa bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Number C" hoặc "CXyz"có cùng Loại với quái thú bạn điều khiển đó nhưng cao hơn 1 Hạng sao, bằng cách dùng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Sự Triệu hồi Đặc biệt này được xem như Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz gắn trong nó đồng thời trở thành Nguyên liệu Xyz của quái thú đã được Triệu hồi.) Sau đó, nếu có thể, tách 1 Nguyên liệu Xyz từ quái thú đối phương điều khiển và gắn nó cho quái thú đã được Triệu hồi làm Nguyên liệu Xyz.
English Description
Target 1 face-up Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" or "CXyz" monster with the same Type as that monster you control but 1 Rank higher, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) Then, if possible, detach 1 Xyz Material from a monster your opponent controls and attach it to the Summoned monster as an Xyz Material.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.