FANDOM


Rank-Up-Magic Astral Force
  • Nhật: RUM-アストラル・フォース
  • Kana: ランクアップマジック-アストラル・フォース
  • Romaji: Rankuappu Majikku - Asutoraru Fōsu
  • Việt: Nâng Hạng Pháp Sức Mạnh Thiên Giới
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Chọn mục tiêu 1 Quái thú Bứt phá bạn điều khiểnHạng cao nhất (Bạn chọn, nếu trùng); Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú có cùng LoạiHệ với quái thú bạn điều khiển đó nhưng cao hơn 1 hoặc 2 Hạng, bằng cách dùng nó làm nguyên liệu. (Việc Triệu hồi Đặc biệt này được xem như Triệu hồi Bứt phá. Chuyển nhượng các nguyên liệu được gắn vào nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Giai đoạn Rút bài của bạn, nếu lá này ở trong Mộ của bạn, thay vì thực hiện lần rút bài thông thường của bạn: Bạn có thể thêm lá này từ Mộ của bạn vào tay bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Rank-Up-Magic Astral Force Target 1 face-up Xyz Monster you control with the highest Rank; Xyz Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that is 1 or 2 Ranks higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) During your Draw Phase, instead of conducting your normal draw: You can add this card from your Graveyard to your hand.
Nhật 自分フィールド上のランクが一番高いモンスターエクシーズ1体を選択して発動する。選択したモンスターよりもランクが1つまたは2つ高いモンスターエクシーズ1体を、自分のエクストラデッキから、選択したモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できる。自分のドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、このカードを自分の墓地から手札に加える事ができる。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.