FANDOM


Rank-Up-Magic Admiration of the Thousands
RUM(ランクアップマジック)千死蛮巧(アドマイヤー・デス・サウザンド)
RankUpMagicAdmirationoftheThousands
Nhóm liên quan Rank-Up-Magic
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 96142517
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 hoặc nhiều Quái thú Xyz từ mỗi Mộ bài, tất cả cùng Hạng sao; Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Number C" hoặc "CXyz" cao hơn 1 Hạng sao so với số quái thú đó, và gắn số quái thú đó cho nó làm Nguyên liệu Xyz. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú nào khác trong lượt bạn kích hoạt lá này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 ""Rank-Up-Magic Admiration of the Thousands" mỗi lượt.
English Description
Target 1 or more Xyz Monsters in each Graveyard, all of the same Rank; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" or "CXyz" monster that is 1 Rank higher than those monsters, and attach those monsters to it as Xyz Materials. You cannot Special Summon other monsters during the turn you activate this card. You can only activate 1 "Rank-Up-Magic Admiration of the Thousands" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.