FANDOM


Rank-Up-Magic - The Seventh One
RUM(ランクアップマジック)七皇の剣(ザ・セブンス・ワン)
RankUpMagicTheSeventhOne-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Việt Nâng Hạng Pháp - Thất Đại Đế
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-
七皇の剣
ザ・セブンス・ワン
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-七皇の剣
ザ・セブンス・ワン
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Za Sebunsu Wan
 Tên Hàn RUM(랭크 업 매직)-더 세븐스 원
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57734012
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.