Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Raiza the Mega Monarch
(れっ)(ぷう)(てい)ライザー
RaizatheMegaMonarch.png
Nhóm liên quan Monarch
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 2800/1000
Mã số 69327790
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Triệu hồi Hi sinh lá này bằng cách Hi sinh 1 quái thú đã được Triệu hồi Hi sinh. Nếu lá này được Triệu hồi Hi sinh: Chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân và 1 lá bài trong Mộ bài đôi bên, đồng thời nếu lá này đã được Triệu hồi Hi sinh bằng cách Hi sinh quái thú PHONG, bạn có thể chọn mục tiêu thêm một lá bài nữa trên sân; đặt (số) mục tiêu trước lên đầu Bộ bài trong thứ tự bất kỳ, đồng thời, sau điều đó, trả lại mục tiêu thêm (nếu có thể) về tay.
English Description
You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field and 1 card in either player's Graveyard, also if this card was Tribute Summoned by Tributing a WIND monster, you can target an additional card on the field; place the first target(s) on the top of the Deck in any order, also, after that, return the additional target (if any) to the hand.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa