FANDOM


Raigeki Break
サンダー・ブレイク
RaigekiBreak
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 04178474
Mô tả Hiệu ứng
Vứt bỏ 1 lá bài để chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hủy nó.
English Description
Discard 1 card to target 1 card on the field; destroy it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.