FANDOM


Raigeki
サンダー・ボルト
Raigeki-OP02-EN-UtR-UE
 Tên Việt Lôi Phạt
 Tên Nhật サンダー・ボルト
 Tên Nhật (rōmaji) Sandā Boruto
 Tên Nhật (Dịch) Thunder Bolt
 Tên Hàn 번개
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 12580477
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.