FANDOMRaging Tempest là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG) và Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 11 trong set thứ 11 trong loạt bài thứ 9 của TCG, kế tiếp của Invasion: Vengeance, và tiếp theo là Maximum Crisis.[1]

Đặc điểm

  • Giới thiệu các nhóm bài "Windwitch" và "Zoodiac", cũng như loạt bài "Shinobird", đến với OCG/TCG.
  • Giới thiệu hỗ trơ đầu tiên của nhóm bài "Pendulum Dragon".
    • Nó cũng giới thiệu hỗ trợ đầu tiên cho nhóm bài "Symphonic Warrior" đến với TCG.

Phân tích

Trong OCG, có 5 lá bài mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Set bao gồm 80 lá bài, hoặc 103 lá bài trong Master Set:

Trong TCG, có 9 lá bài mỗi gói và 24 gói mỗi hộp. Set bao gồm 30 lá:

Thư viện

Danh sách

Tài liệu tham khảo

  1. "The Organization | [OCG] Raging Tempest". YGOrganization. June 20, 2016. https://ygorganization.com/ocg-raging-tempest/.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.