Raging Eria
(さか)()くエリア
 Tên Nhật (Kana)
さか
まくエリア
 Tên Nhật (Chuẩn)
さか
くエリア
 Tên Nhật (rōmaji) Sakamaku Eria
 Tên Nhật (Dịch) Surging Eria
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 56524813
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.