FANDOM


Raging Cloudian
アグレッシブ・クラウディアン
 Tên Nhật アグレッシブ・クラウディアン
 Tên Hàn 어그레시브클라우디언
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23639291
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.