Radian, the Multidimensional Kaiju
()()(げん)(かい)(じゅう)ラディアン
RadiantheMultidimensionalKaiju-MP16-EN-R-1E.png
 Tên Việt Radian, Lạc Diệt Thú Đa Chiều
 Tên Nhật (Kana)
げん
かい
じゅうラディアン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
かい
じゅう
ラディアン
 Tên Nhật (rōmaji) Tajigen Kaijū Radian
 Tên Hàn 다차원파괴수 라디안
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 28674152
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.