FANDOM


R - Righteous Justice
(アール)-ライトジャスティス
RRighteousJustice-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt R - Công Lý Chính Trực
 Tên Nhật (Kana)
アール-ライトジャスティス
 Tên Nhật (Chuẩn)
アール
-ライトジャスティス
 Tên Nhật (rōmaji) Āru - Raito Jasutisu
 Tên Nhật (Dịch) R - Right Justice
 Tên Hàn R - 라이트 저스티스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 37318031
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác