FANDOM


R-Genex Magma
レアル・ジェネクス・マグナ
RGenexMagma
Nhóm liên quan GenexR-Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 1000/200
Mã số 01533292
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể lấy 1 quái thú Cấp độ 2 "R-Genex" từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned, you can add 1 Level 2 "R-Genex" monster from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.