Rời sân

Tiếng Anh

Leave the field

"Reborn Tengu", một lá bài có hiệu ứng được kích hoạt khi nó rời sân.

Một lá bài rời sân/leaves the field, trước đây thường gọi là removed from the field, là khi nó được dời khỏi sân đấu và chuyển sang một nơi nào khác. Các lá bài là Nguyên liệu Xyz khi được tách ra sẽ không được xem là rời khỏi sân do nó không còn được xem là bài trên sân.[1][2] Nếu một Quái thú Token bị dời khỏi sân đấu, thì nó chỉ đơn giản là bị loại bỏ, nhưng nó vẫn được xem là rời sân.

Từ 01/09/2011 trở đi, khi một lá bài trên sân được dời trở về Bộ bài Chính, lá bài đó không thể kích hoạt được hiệu ứng "rời sân" của nó.[3][4] Tuy nhiên, bất kỳ hiệu ứng hoặc điều kiện của lá bài đó được áp dụng khi nó "rời sân" mà không sử dụng Chuỗi sẽ vẫn được áp dụng.[5]

Bất kỳ hiệu ứng có điều kiện liên quan đến việc rời sân sẽ không được kích hoạt hoặc áp dụng nếu lá bài được dời đi khi còn mặt-úp.

Tham khảo

  1. Official Rulebook Version 8.0: "Monsters that have become Xyz Materials are not treated as cards on the field."
  2. Important Rulebook Updates! “Xyz Materials” and “Leaves the Field”: "Monsters that become Xyz Materials stop being treated as actual cards on the field."
  3. McHale, Jerome (September 1, 2011). "Important Rulebook Updates! “Xyz Materials” and “Leaves the Field”". http://www.konami.com/yugioh/articles/?p=3195. Retrieved September 2, 2011.
  4. Official Rulebook Version 8.0: "When a monster on the field is shuffled into the Main Deck, or becomes an Xyz Material, it is no longer a card on the field, however its effects that activate when it “leaves the field” will not activate."
  5. THE SHINING DARKNESS SNEAK PEEK – CARD RULINGS: "If Call of the Haunted is returned to your hand or Deck instead, only the Special Summoned monster would be destroyed..."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.