Rút bài thông thường

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(つう)(じょう)のドロー

Nhật (furigana)

つうじょうのドロー

Nhật (kanji)

通常のドロー

Rōmaji

Tsūjō no Dorō

Tiếng Anh

normal draw

Việc "rút bài thông thường" là hành động bắt buộc một người chơi phải rút 1 lá bài từ đầu Bộ bài của họ ngay lúc bắt đầu Giai đoạn Rút bài của người chơi đó. Thông thường, bài và hiệu ứng không thể kích hoạt trước khi việc rút bài thông thường được tiến hành, trừ ngoại lệ duy nhất là "Diabolos, King of the Abyss". (Hiệu ứng cũng giống "Hino-Kagu-Tsuchi" và "Maharaghi", kích hoạt trước khi Giai đoạn Rút bài bắt đầu, và chỉ áp dụng trước lúc rút bài thông thường, vì vậy chúng không được tính.)

Nếu người chơi sắp tiến hành việc rút bài thông thường của họ, nhưng lại không còn bài trong Bộ bài của họ, họ sẽ tự động thua trận Duel.

Một số lá bài cho phép người chơi được làm chuyện khác ngoài việc tiến hành rút bài thông thường (hầu hết thường là trả chính chúng từ Mộ bài về tay), chẳng hạn như "Rank-Up-Magic Astral Force".

Tiến hành việc rút bài thông thường bên ngoài Giai đoạn Rút bài là bất khả thi, nhưng một số điều luật vẫn nêu ra điều dư thừa là "rút bài thông thường trong Giai đoạn Rút bài."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.