FANDOM


Quaking Mirror Force
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chuyển tất cả quái thú Thế Công của đối thủ sang Thế Thủ úp mặt. Các quái thú đã chuyển sang Thế Thủ úp mặt bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Quaking Mirror Force When an opponent's monster declares an attack: Change all Attack Position monsters your opponent controls to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.