FANDOM


Quaking Mirror Force
()(じん)のバリア -ダスト・フォース-
QuakingMirrorForce-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Bão Sa Thuẫn - Lá Chắn Chấn Động
 Tên Nhật (Kana)
じんのバリア -ダスト・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
のバリア -ダスト・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Sajin no Baria - Dasuto Fōsū
 Tên Nhật (Dịch) Sandstorm Barrier - Dust Force
 Tên Hàn 모래 먼지의 베리어 -더스트 포스-
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 40838625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.