FANDOM


Quaking Mirror Force
()(じん)のバリア -ダスト・フォース-
QuakingMirrorForce-BOSH-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じんのバリア -ダスト・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
じん
のバリア -ダスト・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Sajin no Baria - Dasuto Fōsū
 Tên Nhật (Dịch) Sandstorm Barrier - Dust Force
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 40838625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.