Một Quái thú không-Hiệu ứng là một loại Bài Quái thú không hề có hiệu ứng. Chúng bao gồm tất cả Quái thú ThườngToken, Quái thú Gemini khi đang còn là Quái thú Thường, và một số Quái thú Tế lễ, Dung hợp, Đồng bộXyz.

Phân loại

Các quái thú Khác-Quái thú Thường sẽ là Quái thú không-Hiệu ứng trong những trường hợp sau:

Các lá bài chỉ có hiệu ứng là một Điều kiện, như là "Cyber Harpie Lady" và "Exodia the Forbidden One" thì không được xem là Quái thú không-Hiệu ứng.

Quái thú Token được xem là Quái thú không-Hiệu ứng và sẽ bị ảnh hưởng bởi "Non-Spellcasting Area"; tuy nhiên, Tokens không thể được đưa vào Mộ bài như một chi phí, và do đó sẽ không hoạt động với "White Elephant's Gift".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.